فیلم معرفی پروژه
فرم تماس با ما

متراژ کلی

64.05 متر مربع
 • پذیرایی و آشپزخانه 19.91
 • اتاق خواب 9.93
 • بالکن 7.56
 • سرویس بهداشتی 4.09

متراژ کلی

71.89 متر مربع
 • پذیرایی و آشپزخانه 21.90
 • اتاق خواب 13.17
 • بالکن 4.39
 • سرویس بهداشتی 3.48
 • ورودی 2.96

متراژ کلی

91.96 متر مربع
 • پذیرایی و آشپزخانه 20.48
 • اتاق خواب والدین 13.17
 • اتاق کودک 9.95
 • بالکن 4.53
 • سرویس بهداشتی 3.64
 • بالکن 2.57
 • کوریدور 3.02
 • ورودی 2.10

متراژ کلی

123.76 متر مربع
 • سالن پذیرایی 21.67
 • آشپزخانه 7.95
 • اتاق خواب والدین 11.81
 • اتاق خواب 9.21
 • بالکن 14.88
 • سرویس بهداشتی 3.68
 • سرویس بهداشتی اتاق خواب 4.00
 • کوریدور 5.35
 • ورودی 2.04

متراژ کلی

176.89 متر مربع
 • سالن پذیرایی 28.91
 • آشپزخانه 12.41
 • اتاق خواب والدین 20.75
 • اتاق خواب 11.30
 • اتاق خواب 10.55
 • بالکن 9.63
 • سرویس بهداشتی 3.68
 • سرویس بهداشتی اتاق خواب 3.31
 • کوریدور 6.41
 • ورودی 5.73
 • اتاق رختشویی 2.13

متراژ کلی

181.09 متر مربع
 • سالن پذیرایی 32.09
 • آشپزخانه 14.36
 • اتاق خواب والدین15.54
 • اتاق خواب 11.50
 • اتاق خواب 9.85
 • بالکن 2.27
 • بالکن 8.91
 • سرویس بهداشتی 3.26
 • سرویس بهداشتی اتاق خواب 3.50
 • کوریدور 6.39
 • ورودی 5.44
 • اتاق رختشویی 1.00