فیلم معرفی پروژه
فرم تماس
به فاصله یک آسانسور

در پراوا کارتال ، به لطف مرکز خرید بزرگی که دقیقاً در زیر خانه شما قرار دارد ، از زندگی راحت تری برخوردار خواهید شد و نیازهای خود را به راحتی برآورده می کنید.